ޚަބަރު
ބެލެނިވެރިން ކުނަހަންދޫ ސްކޫލުގައި ތަޅުއަޅުވައިފި

ޓީޗަރުން ހަމަނުވެ، ޕްރިންސިޕަލް ރަށުގައި ނުހުންނާތީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ނިކުމެ، ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލުގައި ތަޅުއަޅުވައިފިއެވެ.

މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ޓީޗަރުން ހަމަ ނުވުމާއި އެ ރަށުގެ ސްކޫލުގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅުގެ ހިތަދޫ ޕްރިންސިޕަލްވެސް ރަށުގައި ނުހުންނަ މައްސަލައަކީވެސް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސައެކެވެ. ސޮއިކޮށްލުމަށްފަހު ޕްރިންސިޕަލް ހިތަދޫއަށްދާ މައްސަލައަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ސްކޫލުގައި ބޮޑެތި ކަންކަން ހިނގާއިރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ނުހުންނާތީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ސްކޫލުގެ ނަތީޖާއަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެ ރަށުގެ ސްކޫލުގެ ދެ ގޭޓުގައި ތަޅު އަޅުވާފައިވާއިރު މިއަދު ބެލެނިވެރިން ދަނީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ. އެ އިހުތިޖާޖުގައި ބެލެނިވެރިން ދަނީ ޕްރިންސިޕަލް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭތީ އެކަމާ ބެލެނިވެރިން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ސާބަހޭ ސާބަހޭ ވަރަަށް ގަދަަަަ ��

    ސާބަހޭ ވަރަށް ގަދަ

ޚަބަރު
ބެލެނިވެރިން ކުނަހަންދޫ ސްކޫލުގައި ތަޅުއަޅުވައިފި

ޓީޗަރުން ހަމަނުވެ، ޕްރިންސިޕަލް ރަށުގައި ނުހުންނާތީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ނިކުމެ، ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލުގައި ތަޅުއަޅުވައިފިއެވެ.

މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ޓީޗަރުން ހަމަ ނުވުމާއި އެ ރަށުގެ ސްކޫލުގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅުގެ ހިތަދޫ ޕްރިންސިޕަލްވެސް ރަށުގައި ނުހުންނަ މައްސަލައަކީވެސް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސައެކެވެ. ސޮއިކޮށްލުމަށްފަހު ޕްރިންސިޕަލް ހިތަދޫއަށްދާ މައްސަލައަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ސްކޫލުގައި ބޮޑެތި ކަންކަން ހިނގާއިރުވެސް ޕްރިންސިޕަލް ނުހުންނާތީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ސްކޫލުގެ ނަތީޖާއަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެ ރަށުގެ ސްކޫލުގެ ދެ ގޭޓުގައި ތަޅު އަޅުވާފައިވާއިރު މިއަދު ބެލެނިވެރިން ދަނީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ. އެ އިހުތިޖާޖުގައި ބެލެނިވެރިން ދަނީ ޕްރިންސިޕަލް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭތީ އެކަމާ ބެލެނިވެރިން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ

ADS BY MALDIVIAN
  1. ސާބަހޭ ސާބަހޭ ވަރަަށް ގަދަަަަ ��

    ސާބަހޭ ވަރަށް ގަދަ