ޚަބަރު
ގަމުން 600 މީހުން ޕީއެންސީ އާ ގުޅިއްޖެ

ލ. ގަމުން 600 މީހުން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އާ ގުޅިއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެންސީއާއި އަލަށް ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމުތަކާއި ހަވާލުވީ ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާޗަން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސީނިއަރ މިނިސްޓަރ އަބްދުއްރަހީމެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް ވަކި އޮފީހެއް ގާއިމުކޮށް ޕާޓީ ދަފުތަރަށް 10،000 މެންބަރުން ހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޕާޓީން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓާ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުގައި އޮތް ގޮތުން، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 21 އާ ހަމައަށް ޕީއެންސީގައި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 3159 މެންބަރުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމަށްފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ދަނީ ޕީއެންސީއާއި ގުޅެމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގަމުން 600 މީހުން ޕީއެންސީ އާ ގުޅިއްޖެ

ލ. ގަމުން 600 މީހުން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އާ ގުޅިއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެންސީއާއި އަލަށް ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމުތަކާއި ހަވާލުވީ ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާޗަން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސީނިއަރ މިނިސްޓަރ އަބްދުއްރަހީމެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް ވަކި އޮފީހެއް ގާއިމުކޮށް ޕާޓީ ދަފުތަރަށް 10،000 މެންބަރުން ހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޕާޓީން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓާ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުގައި އޮތް ގޮތުން، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 21 އާ ހަމައަށް ޕީއެންސީގައި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 3159 މެންބަރުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމަށްފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ދަނީ ޕީއެންސީއާއި ގުޅެމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!