ޚަބަރު
އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިއެމްޔޫ އާ ހަވާލު ކުރަނީ

ރ އުނގޫފާރުގައި ތަރައްޤީކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

މި މިސްކިތަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ޝަހީދު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި ބިނާކުރި މިސްކިތެކެވެ.

އުނގޫފާރު މިސްކިތް އައިއެމްޔޫއާ ހަވާލު ކުރަން ނިންމިކަން ހާމަކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިއްޔެ ފޭސްބުކުގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާގައި އެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

https://www.facebook.com/

އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެސަރަހައްދުގައި އިސްލާމީ އިލްމާއި ހަދާރާތާއި ސަގާފަތު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒަކަށް އެތަން ހެދުމަށެވެ. އެގޮތުން އައިޔޫއެމްއާއި އެ މަރުކަޒު ހަވާލުކުރުމާއި އެކު އިސްލާމީ ކޯސްތައް ހެދުމަށް މާލެ ނައިސް ކިޔެވޭޭނެ ގޮތް ވެގެން ދާނެ އެވެ.

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް އެ ޔުނިވާސިޓީއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިއެމްޔޫ އާ ހަވާލު ކުރަނީ

ރ އުނގޫފާރުގައި ތަރައްޤީކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

މި މިސްކިތަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ޝަހީދު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި ބިނާކުރި މިސްކިތެކެވެ.

އުނގޫފާރު މިސްކިތް އައިއެމްޔޫއާ ހަވާލު ކުރަން ނިންމިކަން ހާމަކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިއްޔެ ފޭސްބުކުގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާގައި އެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

https://www.facebook.com/

އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެސަރަހައްދުގައި އިސްލާމީ އިލްމާއި ހަދާރާތާއި ސަގާފަތު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒަކަށް އެތަން ހެދުމަށެވެ. އެގޮތުން އައިޔޫއެމްއާއި އެ މަރުކަޒު ހަވާލުކުރުމާއި އެކު އިސްލާމީ ކޯސްތައް ހެދުމަށް މާލެ ނައިސް ކިޔެވޭޭނެ ގޮތް ވެގެން ދާނެ އެވެ.

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާއި ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުވެސް އެ ޔުނިވާސިޓީއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!