ޚަބަރު
43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ބާއްވަނީ މާލޭގައި

43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ.

މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކުރި ޓްވީޓެއްތައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ 43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިޙްތިފާލުތައް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުވެސް މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ރާވަމުންނެވެ.

މިއަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ގދ.ފިޔޯރީގައި ފޯރިގަދަ މަސްރޭހެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ކެޔޮޅުންގެ އެވޯޑަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މަސްވެރިކަމާއި ވުޒާރާއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މަަަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ގދ. ފަރެސްމާަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަދަސ×ތޮޑާގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ބާއްވަނީ މާލޭގައި

43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ.

މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކުރި ޓްވީޓެއްތައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ 43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިޙްތިފާލުތައް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުވެސް މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ރާވަމުންނެވެ.

މިއަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ގދ.ފިޔޯރީގައި ފޯރިގަދަ މަސްރޭހެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ކެޔޮޅުންގެ އެވޯޑަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މަސްވެރިކަމާއި ވުޒާރާއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މަަަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ގދ. ފަރެސްމާަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަދަސ×ތޮޑާގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!