ޚަބަރު
ރައީސް ޔާމީން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި އެކު އަލުން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ފައްޓަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

މި ނިންމެވުން ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައިކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލު ޑރ. ޖަމީލު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ. މިވަގުތު ޗެނަލް 13 އަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން ޖަމީލް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަން ވެސް ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ.

ަރައީސް ޔާމީން އެ ނިންމެވުން ނިންމެވީ އެމަނިކުފާނުގެ މަޝްވަރާ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ނުނަންގަވާތީ ކަމަށާއީ އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯފުޅު ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންކުރި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން, ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ފަހުން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު, ޔާމީންގެ ގުޅުއްވުމުން ފޯނު ނުނަންގަވާ ކަމަށް ވެސް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ރާކަނިމަސް

    ޔާމީނަށް ޖެހޭނީ އަންނިއަށް ޖެހުނު ދަތުރު! ޕާރޓީ ގެއްލި، ވެރިކަން ގެއްލި، މަޖްލިސް ގެއްލި، ސިޔާސީ ދާއިރާއިންވެސް ވާނީ ބާކީ! ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ! އެންމެންނަށްވެސް އިނގޭ ފަޅުތައް ވިއްކާފައި ޑޮލަރު ނެގީ ކާކުކަން! އިންސާފު ހަމަކުރާނެކަން! ތިހުރީދެން ޖަލުންވެސް ސަލާމަތްވެފަ! ހަމަ ޖެހޭނީ ހުކުމްގެ މުއްދަތު ހަމަކުރަން! ހެހެހެހެ 11 އަގާރަ އަހަރު ޖަލުގައި އޮވޭ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޔާމީން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި އެކު އަލުން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ފައްޓަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

މި ނިންމެވުން ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައިކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލު ޑރ. ޖަމީލު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ. މިވަގުތު ޗެނަލް 13 އަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން ޖަމީލް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަން ވެސް ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ.

ަރައީސް ޔާމީން އެ ނިންމެވުން ނިންމެވީ އެމަނިކުފާނުގެ މަޝްވަރާ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ނުނަންގަވާތީ ކަމަށާއީ އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯފުޅު ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންކުރި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން, ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ފަހުން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު, ޔާމީންގެ ގުޅުއްވުމުން ފޯނު ނުނަންގަވާ ކަމަށް ވެސް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
  1. ރާކަނިމަސް

    ޔާމީނަށް ޖެހޭނީ އަންނިއަށް ޖެހުނު ދަތުރު! ޕާރޓީ ގެއްލި، ވެރިކަން ގެއްލި، މަޖްލިސް ގެއްލި، ސިޔާސީ ދާއިރާއިންވެސް ވާނީ ބާކީ! ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ! އެންމެންނަށްވެސް އިނގޭ ފަޅުތައް ވިއްކާފައި ޑޮލަރު ނެގީ ކާކުކަން! އިންސާފު ހަމަކުރާނެކަން! ތިހުރީދެން ޖަލުންވެސް ސަލާމަތްވެފަ! ހަމަ ޖެހޭނީ ހުކުމްގެ މުއްދަތު ހަމަކުރަން! ހެހެހެހެ 11 އަގާރަ އަހަރު ޖަލުގައި އޮވޭ!