އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
47 މެންބަރުންގެ ތާއީދާ އެކު އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސަކަށް ރައީސް ސޯލިހް

އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސްއަކަށް، ނިމި ދިޔަ ދައުރުގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސްއަކަށް، ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީން ރޭ އއ އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީސް ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 48 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 47 މެމްބަރަކު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހު އެމަގާމަށް ގެނައުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ،އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމާއިއެކު ޕާޓީ ވަނީވަރަށް ބޮޑަށް ރޫޅިގެން ގޮސްފައެވެ އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އެމްޑީޕީ އިން ބުނީ އެ މަޤާމު ތަކަށް މީހުން އިންތިހާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ރޭ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު މިވަގުތު ތިއްބެވީ ސިންގަޕޫރު ގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
47 މެންބަރުންގެ ތާއީދާ އެކު އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސަކަށް ރައީސް ސޯލިހް

އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސްއަކަށް، ނިމި ދިޔަ ދައުރުގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސްއަކަށް، ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީން ރޭ އއ އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީސް ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 48 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 47 މެމްބަރަކު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހު އެމަގާމަށް ގެނައުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ،އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމާއިއެކު ޕާޓީ ވަނީވަރަށް ބޮޑަށް ރޫޅިގެން ގޮސްފައެވެ އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އެމްޑީޕީ އިން ބުނީ އެ މަޤާމު ތަކަށް މީހުން އިންތިހާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ރޭ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު މިވަގުތު ތިއްބެވީ ސިންގަޕޫރު ގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!