ޚަބަރު
ގިނަބައެއްގެ ހާއްސަސަމާލުކަމެއް ހޯދި ހައްވަދައިތަ ނިޔާވެއްޖެ

ކުރެހުންތެރިންގެ މެދުގައި ހާއްސަސަމާލުކަމެއް ދެވުނު އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ، ނ. މިލަދޫ ހައްވާ އަބޫބަކުރު (ހައްވަ ދައިތަ) ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިލަދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ހައްވަ ދައިތަ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ކަމުގައެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ އައިޖީ އެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އޮއްވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. ނިޔާވިއިރު އުމުރު ވަނީ 90 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ހައްވަ ދައިތަ އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ކުރެހުން ތެރިންގެ މެދުގައެވެ. މުސްކުޅި އުމުރުގައިވެސް އޭނާގެ ރިވެތިކަމާއި ސާދާ ކަމުން އޭނާގެ ކުރެހުންތައް ވަރަށް ގިނަ ޒުވާން ކުރެހުންތެރިން ކުރަހާފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގިނަބައެއްގެ ހާއްސަސަމާލުކަމެއް ހޯދި ހައްވަދައިތަ ނިޔާވެއްޖެ

ކުރެހުންތެރިންގެ މެދުގައި ހާއްސަސަމާލުކަމެއް ދެވުނު އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ، ނ. މިލަދޫ ހައްވާ އަބޫބަކުރު (ހައްވަ ދައިތަ) ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިލަދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ހައްވަ ދައިތަ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ކަމުގައެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ އައިޖީ އެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އޮއްވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. ނިޔާވިއިރު އުމުރު ވަނީ 90 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ހައްވަ ދައިތަ އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ކުރެހުން ތެރިންގެ މެދުގައެވެ. މުސްކުޅި އުމުރުގައިވެސް އޭނާގެ ރިވެތިކަމާއި ސާދާ ކަމުން އޭނާގެ ކުރެހުންތައް ވަރަށް ގިނަ ޒުވާން ކުރެހުންތެރިން ކުރަހާފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!