ޚަބަރު
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީގެ ނަމަކަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް

ޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް( ޕީއެން ފްރޮންޓް )ގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަންނިންމައި ލޯގޯއާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޕާޓީގެ ލޯގޯ އިއްޔެގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ފައިނަލް ކޮށްފައިވާއިރު މާދަމާ ރައީސް ޔާމީން ގެ އައު ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އިލެކްޝަނަސް ކޮމިޝަނަަށް ހުށައެޅުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މި ޕާޓީ އުފެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި, އެ ޕާޓީން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހުއެވެ.

ޔާމީން ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލެއްވީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުން ޕާޓީގެ މަސައްކަތަށް އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުދެއްވާކަމަށް ހާމަކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ.

މި ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން މާދަމާ ހުށަހަޅާނެކަމަށް ވެސް މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޔާމީންގެ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.
ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ބަދުރު

    ވަރަށްނަލަ ވަރަށްރީތި، ވަރަށްފުރިހަމަ ވަރަށްގުޅޭ،
    ޒިންދާބާދު.

ޚަބަރު
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީގެ ނަމަކަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް

ޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް( ޕީއެން ފްރޮންޓް )ގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަންނިންމައި ލޯގޯއާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޕާޓީގެ ލޯގޯ އިއްޔެގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ފައިނަލް ކޮށްފައިވާއިރު މާދަމާ ރައީސް ޔާމީން ގެ އައު ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އިލެކްޝަނަސް ކޮމިޝަނަަށް ހުށައެޅުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މި ޕާޓީ އުފެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި, އެ ޕާޓީން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހުއެވެ.

ޔާމީން ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލެއްވީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުން ޕާޓީގެ މަސައްކަތަށް އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުދެއްވާކަމަށް ހާމަކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ.

މި ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން މާދަމާ ހުށަހަޅާނެކަމަށް ވެސް މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޔާމީންގެ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.
ADS BY MALDIVIAN
  1. ބަދުރު

    ވަރަށްނަލަ ވަރަށްރީތި، ވަރަށްފުރިހަމަ ވަރަށްގުޅޭ،
    ޒިންދާބާދު.