ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުފުޅުގައި ތުރުކީ އާއި ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުފުޅުގައި ތުރުކީ އާއި ޔޫއޭއީއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަދުފެއް ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ތުރުކީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުގާންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ތުރުކީ ދަތުރު ނިންމަވާލައްވައި، ޔޫއޭއީގައި ބާއްވާ އދ.ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ސަމިޓް، ކޮޕް28ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ގައުމަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ނަަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނުގެ ސައުދީ ދަތުރުފުޅު މިހާރު ވަނީ ފަސްކުރައްވާފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުފުޅުގައި ތުރުކީ އާއި ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުފުޅުގައި ތުރުކީ އާއި ޔޫއޭއީއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަދުފެއް ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ތުރުކީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުގާންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ތުރުކީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ތުރުކީ ދަތުރު ނިންމަވާލައްވައި، ޔޫއޭއީގައި ބާއްވާ އދ.ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ސަމިޓް، ކޮޕް28ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ގައުމަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ނަަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނުގެ ސައުދީ ދަތުރުފުޅު މިހާރު ވަނީ ފަސްކުރައްވާފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!