ޚަބަރު
އާބަންކޯއިން ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ފަންޑްރެއިޒިން އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ

އިޒްރޭލުން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް އާބަންކޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އާބަންކޯ އިން ބުނީ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރުއްގަނޑު 2 ގައި ކަމަށެވެ.

މި އިވެންޓް ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4-6 އަކަށް އަދި ރޭގަނޑު 8-10 ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އާބަންކޯ އިން ވަނީ މި މަހުގެ 3ވަނަ ދުވަހުވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 14،000 ވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 36،000 އަރައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އާބަންކޯއިން ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ފަންޑްރެއިޒިން އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ

އިޒްރޭލުން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް އާބަންކޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އާބަންކޯ އިން ބުނީ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރުއްގަނޑު 2 ގައި ކަމަށެވެ.

މި އިވެންޓް ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4-6 އަކަށް އަދި ރޭގަނޑު 8-10 ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އާބަންކޯ އިން ވަނީ މި މަހުގެ 3ވަނަ ދުވަހުވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 14،000 ވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 36،000 އަރައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!