ޚަބަރު
މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު، މަސްވެރިންނަށް ނުދީ 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރުމަށް ފަހު ނުދެވި ހުރި 170 މި ލިއަން ރުފިޔާ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރީ އިއްޔެ އެވެ.

ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ

މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން އަދި ނުދެއެވެ.

މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ އިރު، އެ ކުންފުންޏަށް އެކަން ނުކުރެވެނީ ކޭޝްފްލޯ ދަށްވީމަ އާ ވެސް އެކުގައި ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ، މިފްކޯއަކީ ފައިދާގައި ހިންގޭ ކުންފުންޏަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ވަނީ ވިދާޅުވެދައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު، މަސްވެރިންނަށް ނުދީ 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރުމަށް ފަހު ނުދެވި ހުރި 170 މި ލިއަން ރުފިޔާ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރީ އިއްޔެ އެވެ.

ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ

މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން އަދި ނުދެއެވެ.

މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ އިރު، އެ ކުންފުންޏަށް އެކަން ނުކުރެވެނީ ކޭޝްފްލޯ ދަށްވީމަ އާ ވެސް އެކުގައި ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ، މިފްކޯއަކީ ފައިދާގައި ހިންގޭ ކުންފުންޏަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ވަނީ ވިދާޅުވެދައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!