ޚަބަރު
އެންސްޕާ ގެ ސީއީއޯއަކަށް ހީނާ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ސީއީއޯއަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހީނާ ވަލީދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ހީނާ އަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ދިގު މުއްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން، އޭނާ ވަނީ އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޓެލިވިޜަން މޯލްޑިވްސް، ޓީވީއެމްގައި 17 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

ހީނާ މިހާރު އަންނަނީ ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާޒްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ހީނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަޤާމްވެސް ފުރުއްވަވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެންސްޕާ ގެ ސީއީއޯއަކަށް ހީނާ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ސީއީއޯއަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހީނާ ވަލީދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ހީނާ އަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ދިގު މުއްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން، އޭނާ ވަނީ އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޓެލިވިޜަން މޯލްޑިވްސް، ޓީވީއެމްގައި 17 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

ހީނާ މިހާރު އަންނަނީ ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާޒްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ހީނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަޤާމްވެސް ފުރުއްވަވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!