ޚަބަރު
މަންޓާ އެއަރ އިން ކުޑަހުވަދޫ އިން ބެންގަލޫރަށް ސީދާ ދަތުރު ފަށަނީ

ދ އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓުން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން މަންޓާ އެއާލައިން އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މަންޓާ އެއާލައިނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ބެންގަލޫރުގެ ކެމްޕެގޯޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކުޑަހުވަދޫއަށެވެ.

މަންޓާ އިން މިގޮތަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުން ދ. އަތޮޅުގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުތަކަށް މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދ އަތޮޅުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތައް ކަމުގައިވާ ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް އާއި ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާއި ސެއިންޓް ރެޖިސް މޯލްޑިވްސް އާއި ރިއު އާއި ބަގްލިއޯނީ އާއި އަންގްސާނާ ވެލާވަރާއި ސަން ސިޔާމް އިރު ވެލި ފަދަ ރިސޯޓުތައް ހިމެނެ އެވެ.

މަންޓާ އެއާގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހަލީލު މިހާރު ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޑޮމެސްޓިކް އަދި ސީޕްލޭން ދަތުރުތަކަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް މަންޓާއިން ފަށަން ނިންމުމުން އެ ކުންފުނިން ހޯދާ ކުރިއެރުން ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހަކަމާ އެކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މަންޓާއިން ރާއްޖޭގައި ދަތުރު ފެށީ 2019 ގަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަންޓާ އެއަރ އިން ކުޑަހުވަދޫ އިން ބެންގަލޫރަށް ސީދާ ދަތުރު ފަށަނީ

ދ އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓުން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން މަންޓާ އެއާލައިން އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މަންޓާ އެއާލައިނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ބެންގަލޫރުގެ ކެމްޕެގޯޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކުޑަހުވަދޫއަށެވެ.

މަންޓާ އިން މިގޮތަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުން ދ. އަތޮޅުގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުތަކަށް މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދ އަތޮޅުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތައް ކަމުގައިވާ ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް އާއި ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑާއި ސެއިންޓް ރެޖިސް މޯލްޑިވްސް އާއި ރިއު އާއި ބަގްލިއޯނީ އާއި އަންގްސާނާ ވެލާވަރާއި ސަން ސިޔާމް އިރު ވެލި ފަދަ ރިސޯޓުތައް ހިމެނެ އެވެ.

މަންޓާ އެއާގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހަލީލު މިހާރު ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޑޮމެސްޓިކް އަދި ސީޕްލޭން ދަތުރުތަކަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް މަންޓާއިން ފަށަން ނިންމުމުން އެ ކުންފުނިން ހޯދާ ކުރިއެރުން ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހަކަމާ އެކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މަންޓާއިން ރާއްޖޭގައި ދަތުރު ފެށީ 2019 ގަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!