ޚަބަރު
އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އައިއާރްބީއޭ ކެމްބްރިޖް އިފާ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

އައިއާރްބީއޭ ކެމްބްރިޖް އިފާ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ފޯ އިސްލާމިކް ރީޓެއިލް ބޭންކިން އިިން މޯލްޑިވްސް 2023″ އެވޯޑް، އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްއައިބީ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެމްއައިބީއަށް މި އެވޯޑު ލިބުނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ބަހްރެއިންގެ މަނާމާގައި ބޭއްވި ނުވަ ވަނަ އިސްލާމިކް ރީޓެއިލް ބޭންކިން އެވޯޑްސް ހަފްލާގަ އެވެ.

އެކްސެލެންސް އެވޯޑް އެމްއައިބީއަށް ލިބުނުއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ”އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް ދި އިޔާ” އެވޯޑް ވެސް މި އަހަރު ލިބުނީ އެމްއައިބީއަށެވެ.

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯރަމް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ (އިފްސާ)އިން ދޭ، ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް ދި އިޔާ އެވޯޑް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)އިން ހާސިލްކުރީ މިދިޔަ މަހު އެވެ.

ކުރިންވެސް އެފަދަ އެވޯޑުތައް އެމްއައިބީ އަކީ ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހަމައެކަނި އިސްލާމިކް ބޭންކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އައިއާރްބީއޭ ކެމްބްރިޖް އިފާ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

އައިއާރްބީއޭ ކެމްބްރިޖް އިފާ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ފޯ އިސްލާމިކް ރީޓެއިލް ބޭންކިން އިިން މޯލްޑިވްސް 2023″ އެވޯޑް، އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްއައިބީ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެމްއައިބީއަށް މި އެވޯޑު ލިބުނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ބަހްރެއިންގެ މަނާމާގައި ބޭއްވި ނުވަ ވަނަ އިސްލާމިކް ރީޓެއިލް ބޭންކިން އެވޯޑްސް ހަފްލާގަ އެވެ.

އެކްސެލެންސް އެވޯޑް އެމްއައިބީއަށް ލިބުނުއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ”އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް ދި އިޔާ” އެވޯޑް ވެސް މި އަހަރު ލިބުނީ އެމްއައިބީއަށެވެ.

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯރަމް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ (އިފްސާ)އިން ދޭ، ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް ދި އިޔާ އެވޯޑް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)އިން ހާސިލްކުރީ މިދިޔަ މަހު އެވެ.

ކުރިންވެސް އެފަދަ އެވޯޑުތައް އެމްއައިބީ އަކީ ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހަމައެކަނި އިސްލާމިކް ބޭންކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!