ޚަބަރު
ތަފާތުކުރުންތަކުން ދުރުކުރުމަށް އެކަނިވެރިމައިންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

މުޖުތަމައު ތެރޭގައިކުރެވޭ ތަފާތު ކުރުން ތަކުން ދުރުކުރުމަށް ދަރިން އެކަނި ގެންގުޅެމުންދާ މައިންނަށް ސަރުކާރުންދޭ އެލެވެންސް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެކެވެ. މި ދުވަހާ ގުޅިގެން ސަންގުގެ “ފުރަމެންދުރު” ޕްރޮގުރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްއާރުސީއެމުގެ ފަރާތުން ނުހާ މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ތިން އަންހެނެއްގެ ތެރެއިން އެއް އަންހެނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނެއްކަމަށާއި، މިހެންކަމުން އަންހެނުނަަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ދެމި ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެކަނިވެރި މައިން ގިނަމަށާއި، އަނިޔާ ލިބޭ އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ އަންހެނުންވެސް ގިނަ ކަމަށެެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ސިންގަލް ޕޭރަންޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ މަދުކަމަށް ނުހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަނިވެރިމައިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަށް އެލެވެންސް ބޮޑު ކުރުމަކީވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ އެލަވެންސް ބޮޑު ކުރަންޖެހޭ. އެއީ ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކުން ދުރުކުރެވޭ ބާރަކަށް ވެގެންދެއެވެ.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އިތުރުކުރުމަށް މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ކަންތައްތައް އިތުރަށް ހަރުދާނާ ކުރެވޭނެ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ރާވާ ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްއާރުސީއެމުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، އެކަނިވެރިމައިންނާއި ބަފައިންނަށް އަދި ކުދިން ބަލަހައްޓަން ސަރުކާރުން މިހާރު ދޭ އެލަވަންސްއަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށް ދެވޭ އެލަވެންސެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެެއްވެސްކަމެއް ކުރެވޭ ވަރުގެ އެލަވަންސެއް ނޫން ކަމަށް މިހާރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ތިން ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

3،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ލިބޭނީ ހަތަރު ކުދިންނާ ހަމައަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޖުމްލަ 12،000 ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް އެލެވެންސް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތަފާތުކުރުންތަކުން ދުރުކުރުމަށް އެކަނިވެރިމައިންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

މުޖުތަމައު ތެރޭގައިކުރެވޭ ތަފާތު ކުރުން ތަކުން ދުރުކުރުމަށް ދަރިން އެކަނި ގެންގުޅެމުންދާ މައިންނަށް ސަރުކާރުންދޭ އެލެވެންސް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެކެވެ. މި ދުވަހާ ގުޅިގެން ސަންގުގެ “ފުރަމެންދުރު” ޕްރޮގުރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްއާރުސީއެމުގެ ފަރާތުން ނުހާ މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ތިން އަންހެނެއްގެ ތެރެއިން އެއް އަންހެނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނެއްކަމަށާއި، މިހެންކަމުން އަންހެނުނަަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ދެމި ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެކަނިވެރި މައިން ގިނަމަށާއި، އަނިޔާ ލިބޭ އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ އަންހެނުންވެސް ގިނަ ކަމަށެެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ސިންގަލް ޕޭރަންޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ މަދުކަމަށް ނުހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަނިވެރިމައިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަށް އެލެވެންސް ބޮޑު ކުރުމަކީވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ އެލަވެންސް ބޮޑު ކުރަންޖެހޭ. އެއީ ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކުން ދުރުކުރެވޭ ބާރަކަށް ވެގެންދެއެވެ.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އިތުރުކުރުމަށް މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ކަންތައްތައް އިތުރަށް ހަރުދާނާ ކުރެވޭނެ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ރާވާ ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްއާރުސީއެމުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، އެކަނިވެރިމައިންނާއި ބަފައިންނަށް އަދި ކުދިން ބަލަހައްޓަން ސަރުކާރުން މިހާރު ދޭ އެލަވަންސްއަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށް ދެވޭ އެލަވެންސެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެެއްވެސްކަމެއް ކުރެވޭ ވަރުގެ އެލަވަންސެއް ނޫން ކަމަށް މިހާރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ތިން ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

3،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ލިބޭނީ ހަތަރު ކުދިންނާ ހަމައަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޖުމްލަ 12،000 ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް އެލެވެންސް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!