ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28ގެ ހަވާސާގައި އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ރައީސް މުއިއްޒު ބައްދަލުކުރެއްވީ މިއަދު އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.
ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ވަނީ އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނަށް އަރުވައިފަ އެވެ.

ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ވަނީ ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކޮޕް28 ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ރައީސް މުއިއްޒު ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިއީ ރައީސްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ތަޤްރީރު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕް28ގެ ހަވާސާގައި އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނާ ރައީސް މުއިއްޒު ބައްދަލުކުރެއްވީ މިއަދު އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.
ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ވަނީ އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނަށް އަރުވައިފަ އެވެ.

ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ވަނީ ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކޮޕް28 ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ރައީސް މުއިއްޒު ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިއީ ރައީސްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ތަޤްރީރު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!