އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމަށް ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދިމުގެ މަޝްރޫއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ޕާކިސްތާނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮޕް28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވާރުލް ހައްގު ކާކަރުއާ އެކު ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ފަސް ރާއްޖޭގައި މިލިއަން ގަސް އިންދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދުމަށް ޓަކައި، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދެ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ދުބައީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް 28) ވަނަ ސަމިޓުގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ވިލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް ކަންތައް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބައްދަލުކުރެއްވުން ތަކުގައި، ރާއްޖެ އާއި އެކި ޤައުމުތަކާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމަށް ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދިމުގެ މަޝްރޫއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ޕާކިސްތާނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮޕް28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވާރުލް ހައްގު ކާކަރުއާ އެކު ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ފަސް ރާއްޖޭގައި މިލިއަން ގަސް އިންދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދުމަށް ޓަކައި، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދެ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ދުބައީގައި ކުރިއަށްދާ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް 28) ވަނަ ސަމިޓުގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ވިލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް ކަންތައް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބައްދަލުކުރެއްވުން ތަކުގައި، ރާއްޖެ އާއި އެކި ޤައުމުތަކާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!