ޚަބަރު
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހަސަން ލަތީފް

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އިއްޔެ ބާއްވާފައިވާއިރު ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން އޮތީ މިރޭ އެޕާޓީގެ އިދާރާގައެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދެއްކި ގޮތުގައި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްކަމަށް ހަސަން ލަތީފް އިންތިޚާބުވީ 1704 ވޯޓުންނެވެ.
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ހަސަން ލަތީފްއާ ވާދަކުރެއްވި ހުސައިން އަމްރުއަށް މިއިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ 1300 ވޯޓެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަންހެން ނައިބު ރައީސަކަށް ހޮވުނީ އައިޝަތު އަލައިކާ އަދުނާންއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 1954 ވޯޓެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރި މަރިޔަމް ރިހާން ނާޒިމަށް ލިބުނީ 1006 ވޯޓެވެ.

ޒުވާނުންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ހަސަން ފިރުޝާންއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 1689 ވޯޓެވެ. މިބައިގައި 3 މީހުން ވާދަކުރި އިރު އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި މުހައްމަދު އަހުސަންއަށް ލިބުނީ 1061 ވޯޓު، އަދި މުހައްމަދު އަލާންއަށް ލިބުނީ 93 ވޯޓެވެ.

ވިމެންސް ޑެމްސް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ފާތިމަތު ހަމްދާ މުހައްމަދުއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 749 ވޯޓެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރި ޝިޔާމާ މުހައްމަދަށް ލިބުނީ 264 ވޯޓެވެ.

ޔަންގް ޑެމްސް ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ މުހައްމަދު މާޝިހްއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 367 ވޯޓެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރި ޔޫސުފް ޝާންއަށް ލިބުނީ 324 ވޯޓެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީގެ 43 މަޤާމަކަށް މެންބަރުންވަނީ ހޮވާފައެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެޕާޓީގައި ޖުމްލަ 1043 މަޤާމަށް މީހުން ހޮވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 271 މަޤާމަކަށް މީހުންވަނީ އިންތިޚާބުވެފައެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބުނީ 5883 މީހުންނަށް ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހަސަން ލަތީފް

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އިއްޔެ ބާއްވާފައިވާއިރު ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން އޮތީ މިރޭ އެޕާޓީގެ އިދާރާގައެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދެއްކި ގޮތުގައި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްކަމަށް ހަސަން ލަތީފް އިންތިޚާބުވީ 1704 ވޯޓުންނެވެ.
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ހަސަން ލަތީފްއާ ވާދަކުރެއްވި ހުސައިން އަމްރުއަށް މިއިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ 1300 ވޯޓެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަންހެން ނައިބު ރައީސަކަށް ހޮވުނީ އައިޝަތު އަލައިކާ އަދުނާންއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 1954 ވޯޓެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރި މަރިޔަމް ރިހާން ނާޒިމަށް ލިބުނީ 1006 ވޯޓެވެ.

ޒުވާނުންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ހަސަން ފިރުޝާންއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 1689 ވޯޓެވެ. މިބައިގައި 3 މީހުން ވާދަކުރި އިރު އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި މުހައްމަދު އަހުސަންއަށް ލިބުނީ 1061 ވޯޓު، އަދި މުހައްމަދު އަލާންއަށް ލިބުނީ 93 ވޯޓެވެ.

ވިމެންސް ޑެމްސް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ފާތިމަތު ހަމްދާ މުހައްމަދުއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 749 ވޯޓެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރި ޝިޔާމާ މުހައްމަދަށް ލިބުނީ 264 ވޯޓެވެ.

ޔަންގް ޑެމްސް ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ މުހައްމަދު މާޝިހްއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީ 367 ވޯޓެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރި ޔޫސުފް ޝާންއަށް ލިބުނީ 324 ވޯޓެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީގެ 43 މަޤާމަކަށް މެންބަރުންވަނީ ހޮވާފައެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެޕާޓީގައި ޖުމްލަ 1043 މަޤާމަށް މީހުން ހޮވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 271 މަޤާމަކަށް މީހުންވަނީ އިންތިޚާބުވެފައެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބުނީ 5883 މީހުންނަށް ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!