ޚަބަރު
ތުއްތު ދަރިފުޅު ކޮތަޅަކަށްލައި އެއްލައިލި މަންމަ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

އދ. ދިގުރަށުގައި ވިހެއުމަށްފަހު ކޮތަޅަކަށްލައި އެއްލާލާފައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަންމަ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެކެވެ. އެއީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

އެމީހާ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކުރީ ވެލާނާ އިންޓަނޭނަޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ލަންކާއަށް ފުރަން ގޮސް ހުއްޓައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވިހެއުމަށްފަހު އެއްލާލާފައި އޮތް ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ދިގުރަށު ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ.

މިކަން ހިނގައިދިޔަ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 9:20 ހާއިރުއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މިހާރު ދަނީ ދިގުރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ކުނިގޮނޑަށް ކުއްޖާ އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ދިގުރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތުއްތު ދަރިފުޅު ކޮތަޅަކަށްލައި އެއްލައިލި މަންމަ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

އދ. ދިގުރަށުގައި ވިހެއުމަށްފަހު ކޮތަޅަކަށްލައި އެއްލާލާފައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަންމަ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެކެވެ. އެއީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

އެމީހާ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކުރީ ވެލާނާ އިންޓަނޭނަޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ލަންކާއަށް ފުރަން ގޮސް ހުއްޓައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވިހެއުމަށްފަހު އެއްލާލާފައި އޮތް ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ދިގުރަށު ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ.

މިކަން ހިނގައިދިޔަ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 9:20 ހާއިރުއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މިހާރު ދަނީ ދިގުރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ކުނިގޮނޑަށް ކުއްޖާ އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ދިގުރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!