ޚަބަރު
އައްޑޫސިޓީ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީ އާއި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ އައްޑޫގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިއްޔެގެ މާރާމާރީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމްވެފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާއަށް ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދިނީ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމް ތެރޭގައި ހުއްޓައެވެ.

އައްޑޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ އިއްޔެ ހަތަރު މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 18 އަހަރާއި 19 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ހަތަރު މީހުންނެވެ.

އެ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން އެ އެންމެން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ހިތަދޫގެ ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި އެ މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

އައްޑޫގައި މިފަހުން މާރާމާރީތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ފުލުހުން ވަނީ އައްޑޫގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މާލެއިން އައްޑުއަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ފޮނުވައިފައެވެ

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައްޑޫސިޓީ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީ އާއި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ އައްޑޫގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިއްޔެގެ މާރާމާރީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމްވެފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާއަށް ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދިނީ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމް ތެރޭގައި ހުއްޓައެވެ.

އައްޑޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ އިއްޔެ ހަތަރު މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 18 އަހަރާއި 19 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ހަތަރު މީހުންނެވެ.

އެ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން އެ އެންމެން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ހިތަދޫގެ ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި އެ މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

އައްޑޫގައި މިފަހުން މާރާމާރީތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ފުލުހުން ވަނީ އައްޑޫގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މާލެއިން އައްޑުއަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ފޮނުވައިފައެވެ

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!