ޚަބަރު
ޖޭއެސްސީ މެންބަރުކަމަށް ޝުޖާއު އާއި ޒުބަރު ޝަރުތު ހަމަ ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދު، މެމްބަރު ކަމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ބާ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ ޝުޖާއު އަދި ޒުބައިރު، މެމްބަރުކަމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާ މެމްބަރަކު އިންތިހާބުކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. ޝުޖާއު އަދި ޒުބެއިރު، މެމްބަރުކަމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމީ އެ ދެ މީހުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގާފައިވުމުންނެވެ.

އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުލް މާނިއު ހުސެއިން މިދިޔަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ޝުޖާއު އަދި ޒުބައިރު ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ.

އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސޯ މެންބަރު އަލީ އަބްދުލް ލަތީފްއެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ، އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރަނީ އަލީ ލަތީފް އެކަންޏެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނީ މެމްބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބާ ކައުންސިލާއެވެ. އެހެންކަމުން އެ އިންތިހާބު ބާއްވާނީ ބާ ކައުންސިލުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖޭއެސްސީ މެންބަރުކަމަށް ޝުޖާއު އާއި ޒުބަރު ޝަރުތު ހަމަ ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދު، މެމްބަރު ކަމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ބާ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ ޝުޖާއު އަދި ޒުބައިރު، މެމްބަރުކަމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާ މެމްބަރަކު އިންތިހާބުކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. ޝުޖާއު އަދި ޒުބެއިރު، މެމްބަރުކަމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމީ އެ ދެ މީހުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގާފައިވުމުންނެވެ.

އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުލް މާނިއު ހުސެއިން މިދިޔަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ޝުޖާއު އަދި ޒުބައިރު ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ.

އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސޯ މެންބަރު އަލީ އަބްދުލް ލަތީފްއެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ، އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރަނީ އަލީ ލަތީފް އެކަންޏެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނީ މެމްބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބާ ކައުންސިލާއެވެ. އެހެންކަމުން އެ އިންތިހާބު ބާއްވާނީ ބާ ކައުންސިލުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!