ޚަބަރު
އަބްދުﷲރަޝީދު މަރުވީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ނިންމައި ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި

ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ރަޝީދު މަރުވި މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވަން ނެޝަނަލް އިންްޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރީ ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެންނެވެ.

މި ތުހުމަތާ އެކު އެންއައިސީން ކުރި ތަހުގީގަށްފަހު ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދައުވާކުރަން ފޮނުވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ދައުވާކުރަން ފޮނުވަނީ ކިތައް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރި އިރު އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ފުލުހުން އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި އެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން ވަނީ ހޯނޑެއްދޫ އާއި ކައިރި ފަޅުރަށްތަކުގައި ވަޅުލާފައި ހުއްޓާ 82 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަބްދުﷲރަޝީދު މަރުވީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ނިންމައި ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި

ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ރަޝީދު މަރުވި މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވަން ނެޝަނަލް އިންްޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރީ ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެންނެވެ.

މި ތުހުމަތާ އެކު އެންއައިސީން ކުރި ތަހުގީގަށްފަހު ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދައުވާކުރަން ފޮނުވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ދައުވާކުރަން ފޮނުވަނީ ކިތައް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރި އިރު އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ފުލުހުން އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި އެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން ވަނީ ހޯނޑެއްދޫ އާއި ކައިރި ފަޅުރަށްތަކުގައި ވަޅުލާފައި ހުއްޓާ 82 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!