ޚަބަރު
އެކިމައްސަލަތަކުގައި 78ފަހަރު ހައްޔަރުކުރި، މިފަހަރު މީހަކަށް މަރުގެއިންޒާރުދީގެން ހައްޔަރަށް

މީގެ ކުރިން 78 ފަހަރު އެކި މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު، މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރީ، މ. ފޯމޫން، މުހައްމަދު ޔަޒީން 35އ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މަރުގެ އިންޒާރުދީފައި ވަނީ ކާކަށް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހާޒިރުކުރުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފައެވެ.

އޭނާގެ ކޯޓު އަމުރުން އެނގޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހެކި އެބަހުއްޓެވެ. އޭނާ އަކީ މީގެ ކުރިން 78 ފަހަރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަންވެސް އެނގެއެވެ،

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެކިމައްސަލަތަކުގައި 78ފަހަރު ހައްޔަރުކުރި، މިފަހަރު މީހަކަށް މަރުގެއިންޒާރުދީގެން ހައްޔަރަށް

މީގެ ކުރިން 78 ފަހަރު އެކި މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު، މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރީ، މ. ފޯމޫން، މުހައްމަދު ޔަޒީން 35އ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މަރުގެ އިންޒާރުދީފައި ވަނީ ކާކަށް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހާޒިރުކުރުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފައެވެ.

އޭނާގެ ކޯޓު އަމުރުން އެނގޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހެކި އެބަހުއްޓެވެ. އޭނާ އަކީ މީގެ ކުރިން 78 ފަހަރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަންވެސް އެނގެއެވެ،

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!