ޚަބަރު
ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހެދޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ނޫސްވެިރންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ޑރ. މުހަައްމަދު މުޢިއްޒެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކި އުމުރު ފުރައަށް ބަހައިގެން އެކި ޕެކޭޖުތަކަށް އެ ހިދުމަތްދޭން ސަރުކާރުން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބަހާލައިގެން އެކި ޕެކޭޖްތައް ހަދައިގެން މި ޚިދުމަތް ދޭން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ،” ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ, މި ޚިދުމަތް ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަތާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ހާލަތެއްގައި އާސަންދަ ސްކީމުގައި ރެޖިސްޓަރކޮށްފައި ހުންނަ ސެންޓަރުތަކުން ވެސް ހިލޭ ޓެސްޓްތައް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. މުޢިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަލިން ރައްކާތެރިވުން ކަމަށެވެ. ވީމާ ޗެކްއަޕްތައް ގަވާއިދުން ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ބާރުއަޅާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދިހަމައެހެންމެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. އަހުމަދު.

    މީގެ ކުރިންވެސް ތިކަންތަށް ކުރެވޭ

ޚަބަރު
ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހެދޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ނޫސްވެިރންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ޑރ. މުހަައްމަދު މުޢިއްޒެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކި އުމުރު ފުރައަށް ބަހައިގެން އެކި ޕެކޭޖުތަކަށް އެ ހިދުމަތްދޭން ސަރުކާރުން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބަހާލައިގެން އެކި ޕެކޭޖްތައް ހަދައިގެން މި ޚިދުމަތް ދޭން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ،” ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ, މި ޚިދުމަތް ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަތާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ހާލަތެއްގައި އާސަންދަ ސްކީމުގައި ރެޖިސްޓަރކޮށްފައި ހުންނަ ސެންޓަރުތަކުން ވެސް ހިލޭ ޓެސްޓްތައް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. މުޢިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަލިން ރައްކާތެރިވުން ކަމަށެވެ. ވީމާ ޗެކްއަޕްތައް ގަވާއިދުން ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ބާރުއަޅާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދިހަމައެހެންމެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ

ADS BY MALDIVIAN
  1. އަހުމަދު.

    މީގެ ކުރިންވެސް ތިކަންތަށް ކުރެވޭ