ޚަބަރު
ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑައިލާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް, އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާރު ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމުން ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި ކަމަށެވެ.

ފޯމުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އަލުން ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުންނެވެ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް, އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ މެންޑޭޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑައިލާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް, އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާރު ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމުން ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި ކަމަށެވެ.

ފޯމުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އަލުން ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުންނެވެ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް, އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ މެންޑޭޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!