ޚަބަރު
ހުވަދޫ އެއިޑުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޓީމެއް ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ހުވަދޫ އެއިޑުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޓީމެއް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ކޮންފަރެސްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މިޓީމަކީ ހުވަދޫ އެއިޑުން އިސްނަގައިގެން، މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން، ސައުތު ހުވަދޫ ޕާޓްނާސް އަދި މާވަހި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓީމެކެވެ.
ކޮޕް28 ގެ ހަވާސާގައި ވޯލްޑް ކްލައިމެޓް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވޯލްޑް ކްލައިމެޓް ސަމިޓް – ދަ އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮޕް 2023،  ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސް ސަމިޓް 2023، ސަސްޓައިނަބަލް އިނޮވޭޝަން ފޯރަމް 2023، ޔޫކޭ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސަމިޓް، ސަސްޓައިނަބަލް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ އިތުރުން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ހަބްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ނެޓްވޯކުން ބާއްވާ ބައެއް ސައިޑް އިވެންޓްތަކުގައި މި ޓީމުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވޭފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުކަން ހޯދައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޮޑެތި ގައުމުތަކާއި، އެހީދޭފަރާތްތަކާއި، ބައިނަލް އަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކާއި އެކު ގުޅިގެން މަސައްތްކުރާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަމްއިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭންވާ މާލީ، އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދައި އެކިފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މިސަމިޓްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މިސަމިޓްގައި ބައިވެރިވާ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޓީމުގައި ހަތަރު ޖަމްއިއްޔާކުން 8 އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުވަދޫ އެއިޑުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޓީމެއް ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ހުވަދޫ އެއިޑުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޓީމެއް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ކޮންފަރެސްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މިޓީމަކީ ހުވަދޫ އެއިޑުން އިސްނަގައިގެން، މޯލްޑިވްސް ފެމިލީ ފައުންޑޭޝަން، ސައުތު ހުވަދޫ ޕާޓްނާސް އަދި މާވަހި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓީމެކެވެ.
ކޮޕް28 ގެ ހަވާސާގައި ވޯލްޑް ކްލައިމެޓް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވޯލްޑް ކްލައިމެޓް ސަމިޓް – ދަ އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮޕް 2023،  ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސް ސަމިޓް 2023، ސަސްޓައިނަބަލް އިނޮވޭޝަން ފޯރަމް 2023، ޔޫކޭ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސަމިޓް، ސަސްޓައިނަބަލް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ އިތުރުން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ހަބްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ނެޓްވޯކުން ބާއްވާ ބައެއް ސައިޑް އިވެންޓްތަކުގައި މި ޓީމުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވޭފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުކަން ހޯދައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޮޑެތި ގައުމުތަކާއި، އެހީދޭފަރާތްތަކާއި، ބައިނަލް އަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކާއި އެކު ގުޅިގެން މަސައްތްކުރާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަމްއިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭންވާ މާލީ، އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދައި އެކިފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މިސަމިޓްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މިސަމިޓްގައި ބައިވެރިވާ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޓީމުގައި ހަތަރު ޖަމްއިއްޔާކުން 8 އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!