ޚަބަރު
އާބަންކޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަކަށް އަޒްހަރު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާބަންކޯގެ ބޯޑު މެންބަރު ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، އޮނަރަބަލް އަޒްހަރު ސައީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ.

އަޒްހަރު ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ ޑރ މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިޔާސީ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދައުލަތުގެ ކުންފުނި އާބަންކޯގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް އަޒްހަރު އައްޔަން ކުރެއްވި އިރު އަޒްހަރު ހުންނެވީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގދ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގައި ވާދަކޮށް އަޒްހަރު ވަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު މަޑަވެއްޔަށް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އަޒްހަރު އަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި ނުފޫޒް ގަދަ ފަރާތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ހުވަދޫ މީޑިއާގެ ފަރާތުން އަޒްހަރު ސައީދުއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި ހިދުމަތުގައި ކާމިޔާބަށް އެދެމެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އާބަންކޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރަކަށް އަޒްހަރު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާބަންކޯގެ ބޯޑު މެންބަރު ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، އޮނަރަބަލް އަޒްހަރު ސައީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ.

އަޒްހަރު ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ ޑރ މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިޔާސީ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދައުލަތުގެ ކުންފުނި އާބަންކޯގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް އަޒްހަރު އައްޔަން ކުރެއްވި އިރު އަޒްހަރު ހުންނެވީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގދ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގައި ވާދަކޮށް އަޒްހަރު ވަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު މަޑަވެއްޔަށް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އަޒްހަރު އަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި ނުފޫޒް ގަދަ ފަރާތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ހުވަދޫ މީޑިއާގެ ފަރާތުން އަޒްހަރު ސައީދުއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި ހިދުމަތުގައި ކާމިޔާބަށް އެދެމެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!