ޚަބަރު
މިރޭވެސް ރިސޯޓެއްގެ ވޯޓާ ވިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެމް.އެން.ޑީއެފުުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރޭ 20:30 އެހާކަންހާއިރު އދ.އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފައިވާކަމަށާއި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ.

ރިސޯޓުގެ ވޯޓާވިލާގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ހިނގާދިޔަ މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

ދ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ ނިޔާމަ ރިސޯޓްގެ ގެސްޓް ކޮޓަރިއެއްގައި މިއަދު ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު މާލޭގެ ގޭސްގުދަނެއްގަ ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު މާލޭގައިވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިރޭވެސް ރިސޯޓެއްގެ ވޯޓާ ވިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެމް.އެން.ޑީއެފުުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރޭ 20:30 އެހާކަންހާއިރު އދ.އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފައިވާކަމަށާއި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ.

ރިސޯޓުގެ ވޯޓާވިލާގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ހިނގާދިޔަ މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

ދ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ ނިޔާމަ ރިސޯޓްގެ ގެސްޓް ކޮޓަރިއެއްގައި މިއަދު ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު މާލޭގެ ގޭސްގުދަނެއްގަ ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު މާލޭގައިވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!