އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
އިސްލާމީމަރުކަޒުގައި މާދަމާގެ ހުކުރުނަމާދުގެ ޚާޠިބަކީ ފިރުޒުލް

މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޘަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި) ހުކުރު ނަމާދުގެ ޚަޠީބަކީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރްޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލު ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާގެ ހުކުރު ޙުޠުބާގެ މަޢުޟޫޢަކީ “އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މުހިއްމުކަން” މިއެވެ.

ފިރުޒުލް މި ފަހުން ދިވެހިންނަށް އެނގިގެން ދިޔައީ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ހިސާބުންނެވެ.

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުން ތަރުޖަމާނެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި ފިރުޒުލްގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިހާރު ފިރުޒުލް ހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ މަޤާމުގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ފާތިމަތު

    ނަމޫނާ ޒުވާނެއް! މިފަދަ ގިނަ ޒުވާނުން މިގައުން ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ! ޤައުމުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް މިފަދަ ޒުވާނުން އައްޔަން ކުރުމަކީ އެހެން ޒުވާނުންނަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް!

  2. މިރޭ ފަތިސް ނަމާދު ކާކުބާ މީ ދެއްކުން ތެރިކަން

ޚަބަރު
އިސްލާމީމަރުކަޒުގައި މާދަމާގެ ހުކުރުނަމާދުގެ ޚާޠިބަކީ ފިރުޒުލް

މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޘަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި) ހުކުރު ނަމާދުގެ ޚަޠީބަކީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރްޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލު ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާގެ ހުކުރު ޙުޠުބާގެ މަޢުޟޫޢަކީ “އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މުހިއްމުކަން” މިއެވެ.

ފިރުޒުލް މި ފަހުން ދިވެހިންނަށް އެނގިގެން ދިޔައީ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނު ހިސާބުންނެވެ.

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުން ތަރުޖަމާނެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި ފިރުޒުލްގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިހާރު ފިރުޒުލް ހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ މަޤާމުގައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
  1. ފާތިމަތު

    ނަމޫނާ ޒުވާނެއް! މިފަދަ ގިނަ ޒުވާނުން މިގައުން ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ! ޤައުމުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް މިފަދަ ޒުވާނުން އައްޔަން ކުރުމަކީ އެހެން ޒުވާނުންނަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް!

  2. މިރޭ ފަތިސް ނަމާދު ކާކުބާ މީ ދެއްކުން ތެރިކަން