ޚަބަރު
އަގަށް ބަދަލު ނުގެންނަތާ 6 މަސް ފަހުން އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ހަ މަސް ދުވަސް ފަހުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ޝެޑްތަކުން މި ޑިސެމްބަރު 8 އިން ފެށިގެން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލުގެ ލީޓަރަކުން 45 ލާރި، އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 40 ލާރި ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބޭނީ 14.33ރ. އަށް އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް 14.62ރ. އަށެވެ.
މީގެ 6 މަސް ކުރިން ވަގުތަށް ހުރި ގޮތަކީ

ޖޫން 9، 2023: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 14.73ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 15.07ރ.

މެއި 1، 2023: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 15.14ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 15.70ރ.

އޯގަސްޓް 18، 2022: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 15.97ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 16.32ރ.

ޖޫން 24، 2022: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 16.55ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 16.77ރ.

ޖޫން 24، 2022: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 12.06ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 12.44ރ. އަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަގަށް ބަދަލު ނުގެންނަތާ 6 މަސް ފަހުން އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ހަ މަސް ދުވަސް ފަހުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ޝެޑްތަކުން މި ޑިސެމްބަރު 8 އިން ފެށިގެން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލުގެ ލީޓަރަކުން 45 ލާރި، އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 40 ލާރި ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބޭނީ 14.33ރ. އަށް އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް 14.62ރ. އަށެވެ.
މީގެ 6 މަސް ކުރިން ވަގުތަށް ހުރި ގޮތަކީ

ޖޫން 9، 2023: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 14.73ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 15.07ރ.

މެއި 1، 2023: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 15.14ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 15.70ރ.

އޯގަސްޓް 18، 2022: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 15.97ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 16.32ރ.

ޖޫން 24، 2022: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 16.55ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 16.77ރ.

ޖޫން 24، 2022: ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 12.06ރ، ޑީސަލް ލީޓަރެއް 12.44ރ. އަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!