ޚަބަރު
ކެޓޭނިޔާ ރަންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ގ ކެޓޭނިޔާ ރަންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

ރަންފުޅު، އުއްމުކުލްސުމްއަކީ ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅެވެ.

ގ.ކެޓޭނިޔާ ގެއަށް އުފަން ރަންފުޅު އަވަހާރަވީ ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަންބޯގަ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެކަމަނާ އަވަހާރަވެފައި ވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު ރަންފުޅުގެ ސީދާ އުމުރު ޔަގީނެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ރަންފުޅަށް ވާނީ 96 އަހަރު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްމާއިލް ވަހީދު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ރަންފުޅު ދުނިޔެއަށް އުފަންވެވަޑައިގަތީ މީލާދީން 1929 ވަނަ އަހަރު ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން ބަލާކަމަށް ވާނަމަ ރަންފުޅަށް މިއީ 94 އަހަރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކެޓޭނިޔާ ރަންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ގ ކެޓޭނިޔާ ރަންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

ރަންފުޅު، އުއްމުކުލްސުމްއަކީ ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅެވެ.

ގ.ކެޓޭނިޔާ ގެއަށް އުފަން ރަންފުޅު އަވަހާރަވީ ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަންބޯގަ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެކަމަނާ އަވަހާރަވެފައި ވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު ރަންފުޅުގެ ސީދާ އުމުރު ޔަގީނެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ރަންފުޅަށް ވާނީ 96 އަހަރު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްމާއިލް ވަހީދު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ރަންފުޅު ދުނިޔެއަށް އުފަންވެވަޑައިގަތީ މީލާދީން 1929 ވަނަ އަހަރު ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން ބަލާކަމަށް ވާނަމަ ރަންފުޅަށް މިއީ 94 އަހަރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!