ޚަބަރު
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ހުރަހެއް ނެތް: ވަޒީރު ސައީދު

ގައުމުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސިޔާސަތަށް ބަދަލު އަޔަސް، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައީދު އެހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެކްސްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރިކުރާ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބާޒާރަށް ނުވަތަ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސިޔާސަތަށް ބަދަލު އައުމަކީ ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

“ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާ ސިޔާސަތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އޮފީހާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހުވެސް ބައްލަވަމުން އައީ ރައްޔިތުންގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓޯ ގާއިމުކުރުން. އެކަން ކާމިޔާބު ކުރާނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ވަށާ ޖެހޭ ހައްލަކާއެކު،” ސައީދުގެ ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ހުރަހެއް ނެތް: ވަޒީރު ސައީދު

ގައުމުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސިޔާސަތަށް ބަދަލު އަޔަސް، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައީދު އެހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެކްސްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރިކުރާ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބާޒާރަށް ނުވަތަ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސިޔާސަތަށް ބަދަލު އައުމަކީ ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

“ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާ ސިޔާސަތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އޮފީހާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހުވެސް ބައްލަވަމުން އައީ ރައްޔިތުންގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓޯ ގާއިމުކުރުން. އެކަން ކާމިޔާބު ކުރާނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ވަށާ ޖެހޭ ހައްލަކާއެކު،” ސައީދުގެ ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!