ޚަބަރު
ކުރީގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހިދުމަތަށް ނެރުމުގެ ދިރާސާ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ހިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ހިދުމަތްތެރިން އަނބުރާ އެ ހިދުމަތަށް ނެރެން ހާއްސަ ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސިއްހީ ހިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ހިދުމަތްތެރިން އަލުން އެ ހިދުމަތަށް އަނބުރާ ނެރުމަށް މަގު ހޯދަދިނުމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 3014407 ،3014419 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކުރީގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހިދުމަތަށް ނެރުމުގެ ދިރާސާ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ހިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ހިދުމަތްތެރިން އަނބުރާ އެ ހިދުމަތަށް ނެރެން ހާއްސަ ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ސިއްހީ ހިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ހިދުމަތްތެރިން އަލުން އެ ހިދުމަތަށް އަނބުރާ ނެރުމަށް މަގު ހޯދަދިނުމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 3014407 ،3014419 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!