ޚަބަރު
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިނަދޫ ސިޓީން 24 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާކު ތިނަދޫ ސިޓީން 24 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ސިޓީން ރޭ ދަންވަރު 00:57 އެހާކަންހާއިރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އަދި އެފަދަތަކެތި ގެންގުޅެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށްތަހުގީގު ކޮށް ބަލަމުންދާ މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކެނަބިސް ހުރި 5 ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިނަދޫ ސިޓީން 24 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާކު ތިނަދޫ ސިޓީން 24 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ސިޓީން ރޭ ދަންވަރު 00:57 އެހާކަންހާއިރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އަދި އެފަދަތަކެތި ގެންގުޅެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށްތަހުގީގު ކޮށް ބަލަމުންދާ މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކެނަބިސް ހުރި 5 ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!