ޚަބަރު
ރީކޯ މޫސަ، އަނެއްކާވެސް މަޖިލިސް ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން ނިންމަވައި އެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މޫސާ މިކަން އިޢުލާން ކުރެއްވީ އެކްސް ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. މިއަދު ގެ އެ ކު ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ލ. މާވަށު ދާއިރާގެ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އުއްމީދަކީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯއްދެވި ރީކޯ މޫސަ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މޫސަ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ލ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެ ފަހުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލ. ގަމު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ އިއުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނަަމަވެސް ފަހުން އެ ދާއިރާއަށް ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމެވިއެވެ. ލ ގަމު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އެ ދާއިރާ މިހާރު ތަމުސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމްއެވެ.

މޫސާ މަނިކު އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް ތަފާތު ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަކީ ދައްކަވާ ވާހަކަ ތަކުން މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރީކޯ މޫސަ، އަނެއްކާވެސް މަޖިލިސް ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން ނިންމަވައި އެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މޫސާ މިކަން އިޢުލާން ކުރެއްވީ އެކްސް ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. މިއަދު ގެ އެ ކު ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ލ. މާވަށު ދާއިރާގެ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އުއްމީދަކީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯއްދެވި ރީކޯ މޫސަ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މޫސަ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ލ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެ ފަހުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލ. ގަމު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ އިއުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނަަމަވެސް ފަހުން އެ ދާއިރާއަށް ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމެވިއެވެ. ލ ގަމު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އެ ދާއިރާ މިހާރު ތަމުސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމްއެވެ.

މޫސާ މަނިކު އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް ތަފާތު ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަކީ ދައްކަވާ ވާހަކަ ތަކުން މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!