ޚަބަރު
މަޖިލިސގެ 93 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލައިފި

\20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެ 93 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ހޯދަން ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ލުވާލައިފިއެވެ.

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ އަންނަ އަހަރު މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރާ 93 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރާނމެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުހެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.
ޖޭޕީން ބުނީ ކެންޑިޑެންސީ ކަށަވަރު ވާނީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަމާއި ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގާބިލުކަން ބެލުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެކަަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަދި ކަނޑަނޭޅި ނަމަވެސް އެކިއެކި ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުން ދަނީ އަންނަ އަހަރު ގެ މަޖިލިސް އިންތިޙާބައް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޖިލިސގެ 93 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލައިފި

\20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެ 93 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ހޯދަން ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ލުވާލައިފިއެވެ.

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ އަންނަ އަހަރު މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރާ 93 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރާނމެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުހެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.
ޖޭޕީން ބުނީ ކެންޑިޑެންސީ ކަށަވަރު ވާނީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަމާއި ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ގާބިލުކަން ބެލުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނުވަތަ އެކަަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަދި ކަނޑަނޭޅި ނަމަވެސް އެކިއެކި ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުން ދަނީ އަންނަ އަހަރު ގެ މަޖިލިސް އިންތިޙާބައް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!