ޚަބަރު
ތިން މަސް ތެރޭގައި، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބިންވެރިޔާ ސްކީމުން ދޫކޮށްފައިވާ ގިނަ ގޯތިތައް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމްއެވެ.

އެގޮތުން ބިމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫނުކޮށް އޮތުމަށްފަހު ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގޯތި ދޫކުރި ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން އެ ގޯތިތައް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ އެ ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ގެޒެޓުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތި ހަވާލުކުރަންޖެހެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރުމަށްފަހު ގޯތި ހަވާލުނުކޮށް ތިބި މީހުންގެ ގޯތިތައް، މި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރެވޭތާ ގިނަވެގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި އިސްލާހުގައި ވަނީ ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ގެޒެޓުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ހަވާލު ކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި އިސްލާހު ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިން މަސް ތެރޭގައި، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބިންވެރިޔާ ސްކީމުން ދޫކޮށްފައިވާ ގިނަ ގޯތިތައް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމްއެވެ.

އެގޮތުން ބިމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫނުކޮށް އޮތުމަށްފަހު ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގޯތި ދޫކުރި ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން އެ ގޯތިތައް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ އެ ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ގެޒެޓުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތި ހަވާލުކުރަންޖެހެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމު ކުރުމަށްފަހު ގޯތި ހަވާލުނުކޮށް ތިބި މީހުންގެ ގޯތިތައް، މި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރެވޭތާ ގިނަވެގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި އިސްލާހުގައި ވަނީ ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ގެޒެޓުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ހަވާލު ކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި އިސްލާހު ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!