އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
މަންމައަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލީ ނަފްސާނީމައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް: ފުލުހުން

މިރޭ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މަންމައަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވަނީ ނަފްސާނީ ބަލިހުންނަ އޭނާގެ ދަރިއެއްކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ، މަންމައަށް ދަރިފުޅަކު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ އިރުއޮއްސި 18:51 ހާއިރުގައި ކަމަށާއި، އަންހެންމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ މަންމައަށް ދަރިފުޅު ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައި ވަނީ އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަލާދިން މީހާއަކީ ނަފްސާނީ ބަލިމީހަކަށް ވާތީ އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާކަމުގައިވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަންމައަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލީ ނަފްސާނީމައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް: ފުލުހުން

މިރޭ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މަންމައަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވަނީ ނަފްސާނީ ބަލިހުންނަ އޭނާގެ ދަރިއެއްކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ، މަންމައަށް ދަރިފުޅަކު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ އިރުއޮއްސި 18:51 ހާއިރުގައި ކަމަށާއި، އަންހެންމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ މަންމައަށް ދަރިފުޅު ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައި ވަނީ އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަލާދިން މީހާއަކީ ނަފްސާނީ ބަލިމީހަކަށް ވާތީ އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާކަމުގައިވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!