ޚަބަރު
މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ފާސްކުރުމުން ރައްޔިތުން ރަތަށް އަރައި ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުން! 

އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީގެ ނިންމުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމުން ރައްޔިތުން ރަތަށް އަރައި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން މަޖިލިހަށް އަމާޒުވެއްޖެއެެވެ.

އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ މުސާރަ 80،000ރ. އަށް ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ބަދަލާއެކު މެމްބަރުންނަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު ކޮމިޓީ އެލަވަންސަށް ދޭ 20،000ރ. ހިމަނައިގެން މެމްބަރެއްގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 1 ލައްކަ ރުފިޔާ މަހަކަށް ޖެހެއެވެ.އެއީ އަހަރަކު 1 މި ލިއަން 2 ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިހާރު މެމްބަރެއްގެ މުސާރައަކީ 62،500ރ. އެވެ. އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަށް 20،000ރ. ގެ އިނާޔަތެއް ލިބިވަޑައިގަންގަވައެވެ. އެގޮތުން ކޮމެޓީ އެލަވަންސާއެކު މެމްބަރުންނަށް މިހާރުވެސް 82500 ރުފިޔާގެ މުސާރަ އެއް ލިބިވަޑައިގަންނަަވައެވެ.

ކޮމިޓީ ގެ އެ ނިންމުމާއި އެކު އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒު ވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީ ތަމްސީލު ކުރާ ބޭފުޅުން ނަށެވެ. ރާއްޖެ މި ވަގުތު އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް އައްޓާލާފައި ކަމުން މި ދަތި ހާލަތެއްގައި ގައުމު އޮއްވައި މިހާ ބޮޑު މުސާރަ އެއް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނަންގަވަން ދިމާކުރައްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ފާޑުކިޔަންފަށާފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އަނގަޔާ އަތާ ދިމާ ނުވާއިރު ބޮޑު މުސާރަ އެއް ދައުލަތުގެ ވެެރިންނާއި މެމްބަރުން ނެންގެވުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުން ނެތެވެ. މުޅި މީސްމީޑިއާގައި އެއްވާހަކައަކަށް އޮތީ މި ވާހަކަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ފާސްކުރުމުން ރައްޔިތުން ރަތަށް އަރައި ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުން! 

އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީގެ ނިންމުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމުން ރައްޔިތުން ރަތަށް އަރައި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން މަޖިލިހަށް އަމާޒުވެއްޖެއެެވެ.

އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ މުސާރަ 80،000ރ. އަށް ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ބަދަލާއެކު މެމްބަރުންނަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު ކޮމިޓީ އެލަވަންސަށް ދޭ 20،000ރ. ހިމަނައިގެން މެމްބަރެއްގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 1 ލައްކަ ރުފިޔާ މަހަކަށް ޖެހެއެވެ.އެއީ އަހަރަކު 1 މި ލިއަން 2 ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިހާރު މެމްބަރެއްގެ މުސާރައަކީ 62،500ރ. އެވެ. އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަށް 20،000ރ. ގެ އިނާޔަތެއް ލިބިވަޑައިގަންގަވައެވެ. އެގޮތުން ކޮމެޓީ އެލަވަންސާއެކު މެމްބަރުންނަށް މިހާރުވެސް 82500 ރުފިޔާގެ މުސާރަ އެއް ލިބިވަޑައިގަންނަަވައެވެ.

ކޮމިޓީ ގެ އެ ނިންމުމާއި އެކު އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒު ވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީ ތަމްސީލު ކުރާ ބޭފުޅުން ނަށެވެ. ރާއްޖެ މި ވަގުތު އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް އައްޓާލާފައި ކަމުން މި ދަތި ހާލަތެއްގައި ގައުމު އޮއްވައި މިހާ ބޮޑު މުސާރަ އެއް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނަންގަވަން ދިމާކުރައްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ފާޑުކިޔަންފަށާފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އަނގަޔާ އަތާ ދިމާ ނުވާއިރު ބޮޑު މުސާރަ އެއް ދައުލަތުގެ ވެެރިންނާއި މެމްބަރުން ނެންގެވުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުން ނެތެވެ. މުޅި މީސްމީޑިއާގައި އެއްވާހަކައަކަށް އޮތީ މި ވާހަކަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!