ޚަބަރު
ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބިދޭސީން ވަގުތުން ޤައުމުން ބޭރުކުރާނަން: އިޙްސާން

ޖިނާއީ ކުށްތަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބިދޭސީން ވަގުތުން ވަގުތައް ޤައުމުން ބޭރުކުރާނެ ކަމަށް ދާޚިލީ ސަލާމާތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ ޢިޙްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރު އިޙްސާން މިހެން ވިދާޅުވީ އެ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ އެކު އެމަނިކުފާނު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މަސައްކަތްތަަކަށް ބޭނުންވާނެހެން ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ވުޒަރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ދިިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ހޯދައި ޤަވާއިދަށް ފެއްތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ފަށައިފާއިރު ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތުން އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް ތަހްޤީޤީ މަރުހަލާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޖިނާއީ، ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބިދޭސީން ވަގުތުން ވަގުތައް ޤައުމުން ބޭރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

“ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ ރާއްޖެ އެތެރެވެފަތިބި މިވަގުތު ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ތިބި މީހުންވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުން، އެގޮތުން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ފިންގަރޕްރިން ނެގިފަ އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައި އެކައުންޓް ކުރެވިފައި ހުރި މީހެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީން ކުރާނަން” ދާޚިލީ ސަލާމާތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ ޢިޙްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބިދޭސީން ވަގުތުން ޤައުމުން ބޭރުކުރާނަން: އިޙްސާން

ޖިނާއީ ކުށްތަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބިދޭސީން ވަގުތުން ވަގުތައް ޤައުމުން ބޭރުކުރާނެ ކަމަށް ދާޚިލީ ސަލާމާތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ ޢިޙްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރު އިޙްސާން މިހެން ވިދާޅުވީ އެ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ އެކު އެމަނިކުފާނު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މަސައްކަތްތަަކަށް ބޭނުންވާނެހެން ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ވުޒަރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ދިިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ހޯދައި ޤަވާއިދަށް ފެއްތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ފަށައިފާއިރު ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތުން އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް ތަހްޤީޤީ މަރުހަލާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޖިނާއީ، ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބިދޭސީން ވަގުތުން ވަގުތައް ޤައުމުން ބޭރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

“ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ ރާއްޖެ އެތެރެވެފަތިބި މިވަގުތު ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ތިބި މީހުންވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުން، އެގޮތުން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ފިންގަރޕްރިން ނެގިފަ އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައި އެކައުންޓް ކުރެވިފައި ހުރި މީހެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީން ކުރާނަން” ދާޚިލީ ސަލާމާތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ ޢިޙްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!