ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީއޭ ރައީސް ސިޔާމް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުއާއި ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތަފްސީލް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސިޔާމް މުއިއްޒުއާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި މިވަނީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ވާދަކުރުމަށް ސިޔާމް އެމްޑީއޭއިން ޕިއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ ކިތަށް މެމްބަރުންކަމެއް ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި އެމްއެންޕީއާއި ހިމެނުނު ނަމަވެސް، އެޕާޓީގެ ތެރެެއިން ކެބިނެޓްގައި އެމްޑީއޭ ތަމްސީލެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއަކީ ކެމްޕޭންގައިވެސް އެއްވެސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެއްވެސް ނޫންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެމްޑީއޭއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތާއީދު ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ސާލިހަށެވެ. އެހެންނަމެސް ރައީސް ސާލިހަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަލާ، އެމްޑީއޭއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު އެ ކޯލިޝަން ރޫޅާލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީއޭ ރައީސް ސިޔާމް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުއާއި ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތަފްސީލް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސިޔާމް މުއިއްޒުއާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި މިވަނީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ވާދަކުރުމަށް ސިޔާމް އެމްޑީއޭއިން ޕިއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ ކިތަށް މެމްބަރުންކަމެއް ސާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި އެމްއެންޕީއާއި ހިމެނުނު ނަމަވެސް، އެޕާޓީގެ ތެރެެއިން ކެބިނެޓްގައި އެމްޑީއޭ ތަމްސީލެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއަކީ ކެމްޕޭންގައިވެސް އެއްވެސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެއްވެސް ނޫންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެމްޑީއޭއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތާއީދު ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ސާލިހަށެވެ. އެހެންނަމެސް ރައީސް ސާލިހަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަލާ، އެމްޑީއޭއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު އެ ކޯލިޝަން ރޫޅާލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!