ޚަބަރު
ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވޭ، އުއްމީދީ މަސައްކަތްތަކާއި އެކު 2024 މާކާމިޔާބު ވާނެ: ފާތުމަތު ތައުފީގު

2023 ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 1.8 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ/ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް) އިން ވަނީ މި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރިގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. 20 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި ޔޫއޭއީގެ ދުބާއީއިން ފުރައިގެން ފްލައިޓް އީކޭ652 ގައި ނެދަލޭންޑްސްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މިސްޓަރ ސްޓެފަން މަތިޖްސް ހަރްމަންސް ރާއްޖެ އައުމާއެކު، މިއީ ހަރްމަންސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރަށް ވާއިރު، އޭނާ މިތަނަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި ދެ ދަރިންނާއެކު އާއިލީ ޗުއްޓީއަކަށެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ އަހަރެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ) އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ތައުފީޤު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙަންމަދާއި، އެއަރޕޯޓް ޑިވިޜަންގެ ހެޑް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މަޖީދާ ޙަސަން އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ރިޔާޒްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިކާމިޔާބީއާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ ޒިޔާރަތެއްގެ ނޭވާ ހިއްލާލަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހޫނު މެހެމާންދާރީއާއި، ތިބޭނެ ތަފާތު ތަންތަނާއި، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ސަނީ ސައިޑް އޮފް ލައިފްގައި އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ޗުއްޓީ އިންތިޒާރު ކުރާކަން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ތިބި އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަން ކަށަވަރު ކުރަން،” އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ފާތުމަތު ތައުފީގު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން އަންނަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް މާކެޓިން ކެމްޕެއިންތައް ހިންގަމުން ކަމަށާއި، މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އިމަރސިވް ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިންތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، ރާއްޖެއަށް ލިބެން ހުރި ތަފާތު ރީތިކަމާއި ތަޖުރިބާތައް ދައްކުވައިދޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ 360 ޑިގްރީގެ މާކެޓިންގ އެޕްރޯޗާއެކު، ކުރި މަސައްކަތް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ގުގުމާލި، ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭ ފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ދަތުރުވެރިންނަށް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބީބީސީ ސްޓޫޑިއޯ، ސީއެންއެން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމާޝަލް އަދި ގަތަރު އެއާވޭސް ފަދަ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާ އެކު ޖޮއިންޓް ކެމްޕޭންތައް ހިމެނެ އެވެ. މި އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް ކަމަކީ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓޭލާސް ކޮންފަރެންސް 2023 ގެ ކާމިޔާބީ އެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާގެ ޒަރިއްޔާއިން ލޯ ސީޒަންގައި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްރޮމޯޝަނަލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވި، އެންމެ ހަތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.

މި ކެމްޕެއިންތަކުގެ ކާމިޔާބީ ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި ރާއްޖެ އަށް ރޭގެ އެންމެ މަތީ ތިން ޝަރަފު ލިބުނު ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އިވެންޓުގަ އެވެ. ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ޝަރަފުވެރި ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ އަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާއިރު، އަލަށް ތައާރަފްކުރި ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ރެޒިލިއަންސް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ސްޓްރެޓެޖިކް ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، ހުރަސްތަކަށް ފަހު ކުރިއެރުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަގު ވަޒަންކުރީ ރާއްޖެ އަކީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޓޫރިސްޓް ބޯޑް އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ އަހަރަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވޭ، އުއްމީދީ މަސައްކަތްތަކާއި އެކު 2024 މާކާމިޔާބު ވާނެ: ފާތުމަތު ތައުފީގު

2023 ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 1.8 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ/ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް) އިން ވަނީ މި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރިގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. 20 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި ޔޫއޭއީގެ ދުބާއީއިން ފުރައިގެން ފްލައިޓް އީކޭ652 ގައި ނެދަލޭންޑްސްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މިސްޓަރ ސްޓެފަން މަތިޖްސް ހަރްމަންސް ރާއްޖެ އައުމާއެކު، މިއީ ހަރްމަންސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރަށް ވާއިރު، އޭނާ މިތަނަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި ދެ ދަރިންނާއެކު އާއިލީ ޗުއްޓީއަކަށެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ އަހަރެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ) އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ތައުފީޤު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙަންމަދާއި، އެއަރޕޯޓް ޑިވިޜަންގެ ހެޑް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މަޖީދާ ޙަސަން އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ރިޔާޒްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިކާމިޔާބީއާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ ޒިޔާރަތެއްގެ ނޭވާ ހިއްލާލަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހޫނު މެހެމާންދާރީއާއި، ތިބޭނެ ތަފާތު ތަންތަނާއި، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ސަނީ ސައިޑް އޮފް ލައިފްގައި އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ޗުއްޓީ އިންތިޒާރު ކުރާކަން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ތިބި އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަން ކަށަވަރު ކުރަން،” އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ފާތުމަތު ތައުފީގު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން އަންނަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް މާކެޓިން ކެމްޕެއިންތައް ހިންގަމުން ކަމަށާއި، މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އިމަރސިވް ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިންތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، ރާއްޖެއަށް ލިބެން ހުރި ތަފާތު ރީތިކަމާއި ތަޖުރިބާތައް ދައްކުވައިދޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ 360 ޑިގްރީގެ މާކެޓިންގ އެޕްރޯޗާއެކު، ކުރި މަސައްކަތް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ގުގުމާލި، ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭ ފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ދަތުރުވެރިންނަށް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބީބީސީ ސްޓޫޑިއޯ، ސީއެންއެން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމާޝަލް އަދި ގަތަރު އެއާވޭސް ފަދަ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާ އެކު ޖޮއިންޓް ކެމްޕޭންތައް ހިމެނެ އެވެ. މި އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް ކަމަކީ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓޭލާސް ކޮންފަރެންސް 2023 ގެ ކާމިޔާބީ އެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާގެ ޒަރިއްޔާއިން ލޯ ސީޒަންގައި ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްރޮމޯޝަނަލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވި، އެންމެ ހަތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.

މި ކެމްޕެއިންތަކުގެ ކާމިޔާބީ ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި ރާއްޖެ އަށް ރޭގެ އެންމެ މަތީ ތިން ޝަރަފު ލިބުނު ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އިވެންޓުގަ އެވެ. ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ޝަރަފުވެރި ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ އަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާއިރު، އަލަށް ތައާރަފްކުރި ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ރެޒިލިއަންސް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ސްޓްރެޓެޖިކް ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، ހުރަސްތަކަށް ފަހު ކުރިއެރުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަގު ވަޒަންކުރީ ރާއްޖެ އަކީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޓޫރިސްޓް ބޯޑް އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ އަހަރަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!