ޚަބަރު
ފުރުމުގެ ތިންގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން އެދިއްޖެ

ޗުއްޓީއާއި ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާއި ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެކި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްއަށް ދާނެތީ ފުރުމުގެ ތިން ގަޑި އިރު ކުރިން އެއާރޕޯޓްއަށް ދިއުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އެމްއޭސީއެލް އިން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ދުވަސްވަރަކީ އެއާރޕޯޓު ޑިޕާޗާ އަށް ބާރުބޮޑު ދުވަސްވަރެ ކަމުން ކިއުގައި ގިނަވަގުތު މަޑުކުރަން ޖެހުމާއި ފުރުމުގައި ލަސްކަމެއް ދިމާވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަރާތްތަކުން ފުރުމުގެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށާއި، އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފުރުމުގެ ދެ ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން އެދިފައިވެއެވެ.

އެއާޕޯޓްގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްއޭސީއެލް ގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި ސީޒަނާއި ދިމާކޮށް، އެއާޕޯޓް ވަަރަށް ބާރުބޮޑުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ އުމުރާއަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ފުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ވުމުން އެއާޕޯޓްގައި ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުރުމުގެ ތިންގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން އެދިއްޖެ

ޗުއްޓީއާއި ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާއި ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެކި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްއަށް ދާނެތީ ފުރުމުގެ ތިން ގަޑި އިރު ކުރިން އެއާރޕޯޓްއަށް ދިއުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އެމްއޭސީއެލް އިން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ދުވަސްވަރަކީ އެއާރޕޯޓު ޑިޕާޗާ އަށް ބާރުބޮޑު ދުވަސްވަރެ ކަމުން ކިއުގައި ގިނަވަގުތު މަޑުކުރަން ޖެހުމާއި ފުރުމުގައި ލަސްކަމެއް ދިމާވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަރާތްތަކުން ފުރުމުގެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށާއި، އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފުރުމުގެ ދެ ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން އެދިފައިވެއެވެ.

އެއާޕޯޓްގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްއޭސީއެލް ގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި ސީޒަނާއި ދިމާކޮށް، އެއާޕޯޓް ވަަރަށް ބާރުބޮޑުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ އުމުރާއަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ފުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ވުމުން އެއާޕޯޓްގައި ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!