ޚަބަރު
“ރަސްމާލެ” ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ތިނަދޫ ސިޓީ، ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދު ކަމުގައިވާ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ( ރަސްމާލެ ) ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށް ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްތައް ތަރައްޤީނުކޮށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ގައުމު އިތުރައް ދަރަނިވެރިކޮށް “ދުށިދިއްގަރު ފަޅު ” ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިސާ ރާއްޖޭގެ ރައްތައް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްތައް ތަރައްޤީނުކޮށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ގައުމު އިތުރައް ދަރަނިވެރިކޮށް “ދުށިދިއްގަރު ފަޅު ” ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.
އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިސާ ރާއްޖޭގެ ރައްތައް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ-ސައުދު-

ރަސްމާލެ ހިއްކުން 18 ޑިސެމްބަރ 2023 ގައި ފެށިފަހުން މިއަދަށް 6 ދުވަސް ވީއިރު މިހާތަނަށް ވަނީ 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. އަދުރޭ

  ފަހަރެއްގާވެސް ދުށިދިއްގަރު ފަޅެއް ސަރުކާރަކުން ނުހިއްކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގާ އެނަންކިޔާ ފަޅެއްވެސް ނެތް ސަރުކާރުން ހިއްކަމުންދަނީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު

 2. ާަައަލިފުޅުބެ

  ސައުދު އަލީ އަށް ދަންނަވާލަން، ދައުލަތް ހިންގުމަށް ބަސްކިޔާ އަމުރު ކުރުން އެއީ މަނިކުފާނަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ރައްޔިތުންވެސް އެބަތިއްބެވެ. މާބޮޑާވެގެން ނުއުޅުއްވާށެވެ.

 3. އަލިފާންކަނި

  މޮޔަފުޅުވީތޯ އެތަނުގަ ދިރިއުޅޭނީވެސ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނެއްނޫންތޯ. ތަރައްގީކުރީމަ ތިބޭފުޅުންވެސް އެތަނުގަ ދިރިއުޅެންދުރުވަން ރެޑީވެލައްވ. އެއީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ރަސްމާލެ އެއީ ދިވެހިންގެ އެއްމެންގެ ރަސްމާލެ. ތަނެއް ތަރައްގީވެދާނެތ ހީކެރުވީތޯ؟

ޚަބަރު
“ރަސްމާލެ” ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ތިނަދޫ ސިޓީ، ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދު ކަމުގައިވާ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ( ރަސްމާލެ ) ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށް ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްތައް ތަރައްޤީނުކޮށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ގައުމު އިތުރައް ދަރަނިވެރިކޮށް “ދުށިދިއްގަރު ފަޅު ” ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިސާ ރާއްޖޭގެ ރައްތައް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްތައް ތަރައްޤީނުކޮށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ގައުމު އިތުރައް ދަރަނިވެރިކޮށް “ދުށިދިއްގަރު ފަޅު ” ހިއްކުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.
އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިސާ ރާއްޖޭގެ ރައްތައް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ-ސައުދު-

ރަސްމާލެ ހިއްކުން 18 ޑިސެމްބަރ 2023 ގައި ފެށިފަހުން މިއަދަށް 6 ދުވަސް ވީއިރު މިހާތަނަށް ވަނީ 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
 1. އަދުރޭ

  ފަހަރެއްގާވެސް ދުށިދިއްގަރު ފަޅެއް ސަރުކާރަކުން ނުހިއްކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގާ އެނަންކިޔާ ފަޅެއްވެސް ނެތް ސަރުކާރުން ހިއްކަމުންދަނީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު

 2. ާަައަލިފުޅުބެ

  ސައުދު އަލީ އަށް ދަންނަވާލަން، ދައުލަތް ހިންގުމަށް ބަސްކިޔާ އަމުރު ކުރުން އެއީ މަނިކުފާނަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ރައްޔިތުންވެސް އެބަތިއްބެވެ. މާބޮޑާވެގެން ނުއުޅުއްވާށެވެ.

 3. އަލިފާންކަނި

  މޮޔަފުޅުވީތޯ އެތަނުގަ ދިރިއުޅޭނީވެސ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނެއްނޫންތޯ. ތަރައްގީކުރީމަ ތިބޭފުޅުންވެސް އެތަނުގަ ދިރިއުޅެންދުރުވަން ރެޑީވެލައްވ. އެއީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ރަސްމާލެ އެއީ ދިވެހިންގެ އެއްމެންގެ ރަސްމާލެ. ތަނެއް ތަރައްގީވެދާނެތ ހީކެރުވީތޯ؟