އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަމުންދާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ!

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަމުންދާ ނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ދީފިއެވެ.

ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކުން މަނާ ކަމެއްކަން ފުލުހުން ހަނދާންކޮށްދިނެވެ.

ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށާއި މިފަދަ ހަރަކާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން- ފުލުހުން

“ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށާއި މިފަދަ ހަރަކާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ،” ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވެ އެވެ. އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ފުލުހުން ހުއްޓުވާފައި ވެސް ވެ އެވެ.

ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ކްރިސްމަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިއީ މިފަހަކަށް ފުލުހުން ދިން މިފަދަ ފުރަތަމަ އިންޒާރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަމުންދާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ!

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރަމުންދާ ނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ދީފިއެވެ.

ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކުން މަނާ ކަމެއްކަން ފުލުހުން ހަނދާންކޮށްދިނެވެ.

ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށާއި މިފަދަ ހަރަކާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން- ފުލުހުން

“ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށާއި މިފަދަ ހަރަކާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ،” ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވެ އެވެ. އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ފުލުހުން ހުއްޓުވާފައި ވެސް ވެ އެވެ.

ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ކްރިސްމަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިއީ މިފަހަކަށް ފުލުހުން ދިން މިފަދަ ފުރަތަމަ އިންޒާރެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!