ޚަބަރު
ހުވަދުއަތޮޅުން އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލްގެ ގޮތުގައި ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް

ހުވަދުއަތޮޅުން އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލަކަށް ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކައުންސިލްތަކަށް ދެމުން އަންނަ “ކަންގަތި” އެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދަމުންއަންނަ ކައުންސިލްތަކަށް ދެމުންދާ އެވޯޑެކެވެ.

މި އިންޑެކްސްގައި ބަލާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ޒިންމާތައް އަދާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިމެނެވެ. އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލްތައް ރޭންކު ކުރަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސް އަށް ބަލައިގެންނެވެ.

މިގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު ގއ، އަދި ގދ އަތޮޅުން އެއްވަނަ ކައުންސިލްއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލެވެ. އެއީ ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސް އިން 0.2245 ހޯދައިގެންނެވެ.

ގއ. އަދި ގދ ރޭންކިންގ

1. ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް – 0.2245

2. ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް – 0.1925

3. ގއ. ވިލިގިނލީ ކައުންސިލް – 0.1660

4. ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް – 0.1652

5. ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް – 0.1557

6. ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް – 0.1542

7. ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް – 0.1530

8. ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް – 0.1426

9. ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް – 0.1351

10. ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް – 0.1335

11. ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް – 0.1325

12. ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް – 0.1287

13. ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް – 0.1134

14. ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް – 0.1002

15. ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް – 0.0842

16. ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް – 0.0807

17. ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލް – 0.0776

18. ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް – 0.0623

2022 ވަނަ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ވަނީ ހުރިހާ ކައުންސިލް ތަކުގެ ރޭންކިންގ އިން 24 ވަނަ ހޯދާފައެވެ. އެއީ 2021 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 18 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރޭންކިންގ އަދި މާކްސް

2021 ވަނަ އަހަރު: ރޭންކިންގ 42 ވަނަ އަދި 0.1826 މާކްސް.

2022 ވަނަ އަހަރު: ރޭޭންކިންގ 24 ވަނަ އަދި 0.2245 މާކްސް.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލަކު ހުވަދޫ އަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި ލިބުނު ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި މިގޮތުގައި މުޅި ކައުންސިލް ދެމިއޮންނާނޭ ކަމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިއީ މުޅި ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަމަސައްކަތް ކަމަށާއި މިފުރުޞަތުގައި އެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހުރިހާ ވެސް ވިސްނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުން ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުން ރަށަށް ކުރިއެރުން ގެނައުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މި މަގާމް ދެމެހެއްޓުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބައަށް ކުރެވެން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުވަދުއަތޮޅުން އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލްގެ ގޮތުގައި ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް

ހުވަދުއަތޮޅުން އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލަކަށް ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކައުންސިލްތަކަށް ދެމުން އަންނަ “ކަންގަތި” އެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދަމުންއަންނަ ކައުންސިލްތަކަށް ދެމުންދާ އެވޯޑެކެވެ.

މި އިންޑެކްސްގައި ބަލާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ޒިންމާތައް އަދާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިމެނެވެ. އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލްތައް ރޭންކު ކުރަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސް އަށް ބަލައިގެންނެވެ.

މިގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު ގއ، އަދި ގދ އަތޮޅުން އެއްވަނަ ކައުންސިލްއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލެވެ. އެއީ ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސް އިން 0.2245 ހޯދައިގެންނެވެ.

ގއ. އަދި ގދ ރޭންކިންގ

1. ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް – 0.2245

2. ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް – 0.1925

3. ގއ. ވިލިގިނލީ ކައުންސިލް – 0.1660

4. ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލް – 0.1652

5. ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް – 0.1557

6. ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް – 0.1542

7. ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް – 0.1530

8. ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް – 0.1426

9. ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް – 0.1351

10. ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް – 0.1335

11. ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް – 0.1325

12. ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް – 0.1287

13. ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް – 0.1134

14. ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް – 0.1002

15. ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް – 0.0842

16. ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް – 0.0807

17. ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލް – 0.0776

18. ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް – 0.0623

2022 ވަނަ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް ވަނީ ހުރިހާ ކައުންސިލް ތަކުގެ ރޭންކިންގ އިން 24 ވަނަ ހޯދާފައެވެ. އެއީ 2021 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 18 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރޭންކިންގ އަދި މާކްސް

2021 ވަނަ އަހަރު: ރޭންކިންގ 42 ވަނަ އަދި 0.1826 މާކްސް.

2022 ވަނަ އަހަރު: ރޭޭންކިންގ 24 ވަނަ އަދި 0.2245 މާކްސް.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލަކު ހުވަދޫ އަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި ލިބުނު ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި މިގޮތުގައި މުޅި ކައުންސިލް ދެމިއޮންނާނޭ ކަމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިއީ މުޅި ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަމަސައްކަތް ކަމަށާއި މިފުރުޞަތުގައި އެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހުރިހާ ވެސް ވިސްނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުން ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުން ރަށަށް ކުރިއެރުން ގެނައުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މި މަގާމް ދެމެހެއްޓުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބައަށް ކުރެވެން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!