ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއީ ޑރ. މުއިއްޒު ރައީސް ކަމާއި ހަވާކުވުމަށްފަހު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ރައީސް މުއިއްޒުއާއި ބައްދަލު ކޮށްފައިވާއިރު، ފާއިތުވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް މައުމޫން ތާއީދު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި ފާރިސް މައުމޫންއަށެވެ. އެމްއާރުއެމްއަކީ މިހާރު އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕާޓީއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން އެޕާޓީ އުވާނުލުމަށް ކޯޓުން ވަނީ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ދާދިފަހުން ވަނީ ރައީސް ސާލިހު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.-

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއީ ޑރ. މުއިއްޒު ރައީސް ކަމާއި ހަވާކުވުމަށްފަހު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ރައީސް މުއިއްޒުއާއި ބައްދަލު ކޮށްފައިވާއިރު، ފާއިތުވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް މައުމޫން ތާއީދު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި ފާރިސް މައުމޫންއަށެވެ. އެމްއާރުއެމްއަކީ މިހާރު އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕާޓީއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން އެޕާޓީ އުވާނުލުމަށް ކޯޓުން ވަނީ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ދާދިފަހުން ވަނީ ރައީސް ސާލިހު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.-

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!