ޚަބަރު
މަސްދޯންޏަކުން ޑައިވިންނަށް ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަސްދޯންޏަކުން ޑައިވިންނަށް ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ނިޔާވެފައި ވަނީ ގއ ވިލިނގިލީ ފަހިމަގު 303 ދޯނިން މަހަށްދާ މީހެކެވެ.

މިކަން މި ނޫހަށް ވަނީ ” ކަށަވަރު ” ވެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސައިދުލް އިސްލާމްގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރު ވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

މި ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ދާންދޫ ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އާސިފް ވިދާޅުވީ މަސްދޯންޏަކުން މަހަށް ދިޔަ ފަޅުވެރިޔަކު އެމަޖެންސީ ގައި އެރަށު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ފުލުހުން މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަސްދޯންޏަކުން ޑައިވިންނަށް ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަސްދޯންޏަކުން ޑައިވިންނަށް ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ނިޔާވެފައި ވަނީ ގއ ވިލިނގިލީ ފަހިމަގު 303 ދޯނިން މަހަށްދާ މީހެކެވެ.

މިކަން މި ނޫހަށް ވަނީ ” ކަށަވަރު ” ވެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސައިދުލް އިސްލާމްގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރު ވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

މި ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ދާންދޫ ކައުންސިލް ގެ ރައީސް އާސިފް ވިދާޅުވީ މަސްދޯންޏަކުން މަހަށް ދިޔަ ފަޅުވެރިޔަކު އެމަޖެންސީ ގައި އެރަށު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ފުލުހުން މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!