ޚަބަރު
ގައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައިވެސް އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަން: ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު
ގައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައިވެސް އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

“ގައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ އުނދަގޫވަގުތަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަން،” -ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު-

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހަކީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ.

މި ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިންވެސް 84 މީހަކު މަރުވެ، 24 މީހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވެއެވެ.

އަދި 15،000 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި ބިކަ ހާލުގައި ޖެހުނުއިރު، ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 62 އިންސައްތަ މީހުންނަން މި ހިތްދަތި ހާދިސާގައި އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައިވެސް އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަން: ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު
ގައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައިވެސް އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

“ގައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ އުނދަގޫވަގުތަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަން،” -ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު-

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހަކީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ.

މި ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިންވެސް 84 މީހަކު މަރުވެ، 24 މީހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވެއެވެ.

އަދި 15،000 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި ބިކަ ހާލުގައި ޖެހުނުއިރު، ރާއްޖޭގެ އަބާދީގެ 62 އިންސައްތަ މީހުންނަން މި ހިތްދަތި ހާދިސާގައި އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!