ޚަބަރު
ފަތުރުވެރިން މަގުމަތިވި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، މަހުލޫފްއާއި ނަޒޫއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރުވެރިންތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސް މަގުމަތިކުރުވި މައްސަލައިގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށް މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް އާއި އަނބިކަނބަލުން ނަޒޫއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފިއެވެ.

ހޮޓަލެއްގެ ނަމުގައި ބުކިންގ ހަދާފައިވާކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރުވެރިންތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސް އެމީހުން ވަނީ މަގުމަތިކުރުވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންޑިއާގެ 27 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި 13 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. އަދި ނުވައަހަރުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ހުއްޓެވެ. އެމީހުން އިއްޔެ މާލެ އައުމަށްފަހު ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި ރޭ ތިބެންޖެހުނީ މާލޭގެ މަގުމަތީގައެވެ.

އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް އާއި އަނބިކަނބަލުން ނަޒޫއެވެ. މަހްލޫފް ވަނީ ރޭގައި އެ ހުރިހާ އެންމެން ހުޅުމާލެ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލްގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރޯލާ ޖެނަރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙަސަން (ހަނަފީ) ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަކަރާއި އޮޅުވާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ މެންދަމު ބިދޭސީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފްގެ ދެކަބަލުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށެވެ.

ރޭ މެންދަމު 2:00 އެހާކަންހާއިރު ފަތުރުވެރިންވަނީ އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ބޮލި މުލައް

    ދައުލަތުގެ ތަންތަނަކީ މަހުލޫފުމެން ދެމަފިރިންގެ ގެދޮރުތަ؟ އެމީހުނަށް ސުކުރު އަދާކުރަން. ތިކަމުގަ އިމިގްރޭޝަން ފުރިހަމައަށް ޒިއްމާވާންޖެހޭނެ.

ޚަބަރު
ފަތުރުވެރިން މަގުމަތިވި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، މަހުލޫފްއާއި ނަޒޫއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރުވެރިންތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސް މަގުމަތިކުރުވި މައްސަލައިގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށް މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް އާއި އަނބިކަނބަލުން ނަޒޫއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފިއެވެ.

ހޮޓަލެއްގެ ނަމުގައި ބުކިންގ ހަދާފައިވާކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރުވެރިންތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސް އެމީހުން ވަނީ މަގުމަތިކުރުވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންޑިއާގެ 27 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި 13 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. އަދި ނުވައަހަރުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ހުއްޓެވެ. އެމީހުން އިއްޔެ މާލެ އައުމަށްފަހު ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި ރޭ ތިބެންޖެހުނީ މާލޭގެ މަގުމަތީގައެވެ.

އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް އާއި އަނބިކަނބަލުން ނަޒޫއެވެ. މަހްލޫފް ވަނީ ރޭގައި އެ ހުރިހާ އެންމެން ހުޅުމާލެ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލްގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރޯލާ ޖެނަރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙަސަން (ހަނަފީ) ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަކަރާއި އޮޅުވާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ މެންދަމު ބިދޭސީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފްގެ ދެކަބަލުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށެވެ.

ރޭ މެންދަމު 2:00 އެހާކަންހާއިރު ފަތުރުވެރިންވަނީ އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
  1. ބޮލި މުލައް

    ދައުލަތުގެ ތަންތަނަކީ މަހުލޫފުމެން ދެމަފިރިންގެ ގެދޮރުތަ؟ އެމީހުނަށް ސުކުރު އަދާކުރަން. ތިކަމުގަ އިމިގްރޭޝަން ފުރިހަމައަށް ޒިއްމާވާންޖެހޭނެ.